Polityka Przetwarzania Danych Osobowych "RODO"

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest firma NOWOCZESNE KUCHNIE ROBERT GRZENIEWSKI , z którą można się skontaktować:

- pisemnie na adres:  Al. SPACEROWA 34, 05-825 KSIĄŻENICE

- telefonicznie, pod numerem: 511-501-401

- e-mailowo, pod adresem: nowakuchnia@nowakuchnia.eu

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w następujących celach:
 • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów sprzedaży towarów, materiałów oraz usług oferowanych przez administratora
 • wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
 • tworzenia zestawień analiz i statystyk ( na potrzeby wewnętrzne administratora)
 • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust.2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 1. Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego. Odbiorcami mogą być w szczególności: urzędy skarbowe, instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. urzędy gminy, miasta.
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych i żądania ich sprostowania. Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo,że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 3. Podanie nam Państwa danych osobowych, w tym takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP i REGON, numer KRS, dane kontaktowe jest dobrowolne. Jednakże w razie odmowy przekazania nam danych, nie jest możliwa realizacja sprzedaży towarów, materiałów oraz usług oferowanych przez administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Po zapoznaniu się z powyższą informacją nie są Państwo zobowiązani by kontaktować się z naszą firmą w związku z RODO. Wystarczające jest zapoznanie się z opisanymi powyżej zasadami stosowanej przez nas „Polityki przetwarzania danych osobowych”.