Warunki gwarancji

 • Firma Nowoczesne Kuchnie zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wykonanych przez nią mebli na indywidualne zamówienie.
 • W przypadku wystąpienia wady firma Nowoczesne Kuchnie zobowiązuje się do świadczenia gwarancyjnego pod warunkiem wykorzystywania mebli przez Kupującego zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzegania i dotrzymania przez Kupującego zasad użytkowania i pielęgnacji mebli określonych przez Sprzedającego.
 •  Gwarancja łącznie z zawartą w gwarancji rękojmią zostaje udzielona osobie fizycznej na okres 24 miesięcy od daty wydania mebli kupującemu potwierdzone protokołem odbioru. W przypadku zakupu komercyjnego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
 • Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz.U. 02141.1176): jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
 • Zakup komercyjny – dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
 • Reklamację należy składać w formie pisemnej,listem poleconym wysłanym na adres Sprzedającego.
 • O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Gwaranta bądź uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego.W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych zastrzega się wymontowanie elementu na czas naprawy, a gdy wymontowanie detalu uniemożliwi eksploatację kuchni, wmontowany będzie element zastępczy.W przypadku gdy wada jest nieusuwalna załatwienie reklamacji nastąpi przez wymianę reklamowanego elementu kuchni na element wolny od wad.
 • W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprawdzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu, w zgodności z zawartą z Kupującym umową.
 • Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów kuchni Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie 3 dni od terminu realizacji zamówienia. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli.
 • Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, w przypadku gdy Gwarant zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 • Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy uważa się, że odstąpił od wszelkich roszczeń.

Gwarancji nie podlegają: 

 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego obchodzenia się z wyrobem, tzn. przewożenia, przenoszenia i montażu, jeśli te czynności zostały wykonane przez Kupującego lub powstały po sprzedaży, w wyniku zdarzeń losowych lub okoliczności niezawinionych przez Producenta.
 • Uszkodzenia powstałe u Kupującego, w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania, konserwacji lub samodzielnej naprawy.
 • Uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia zewnętrzne powierzchni wyrobów powstałe na skutek działania przyczyny zewnętrznej (termicznej, chemicznej, lub inne spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania użytkownika).
 • Wady i uszkodzenia, o których Kupujący został poinformowany przed zakupem i w wyniku których obniżono cenę wyrobu.
 • Uszkodzenia powstałe w skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia, zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu, a w szczególności zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia produktu.
 • Zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w materiałów, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel.
 • Zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie czynników niekorzystnych (podwyższona temperatura, dym tytoniowy,promieniowanie słoneczne itp.)
 • Uszkodzenia będące następstwem niewłaściwego użytkowania urządzeń emitujących ciepło.
 • Uszkodzenia mechaniczne frontów i blatów typu rysy , obicia elementów, wgniecenia.
 • Elementy, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci (rozpęczniona płyta, wybrzuszenia)- dotyczy w szczególności blatów, które nie są wodoodporne!
 • Podświetlenie, gdyż jest to element eksploatacyjny.
 • Zmiany zachodzące naturalnie podczas przeciętnej (normalnej) eksploatacji wyrobu.   ( np. zmiany barwy drewna lub połyskowości lakieru ).
 • Rysunek słoi i odcieni.Różnice w odcieniu elementów drewnianych lub fornirowanych jeśli zróżnicowanie odcieni wynika z naturalnej kolorystyki użytego drewna-walory estetyczne materiału drewnianego powodują, iż każdy front jest niepowtarzalny i oryginalny o takich cechach jak; cętki, usłojenie czy niewielkie zdrowe sęki.
 • Stopniowa zmiana koloru forniru, drewna, lakieru, laminatu jako naturalny efekt mający miejsce w przypadku działania promieni słonecznych.
 • Usterki nieistotne dla użytkowania i całkowicie niewidoczne po ich zamontowaniu.
 • Wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Sprzedającego standardu zaprezentowanego na ekspozycji.
 • Jeżeli klient uniemożliwi dokonania oględzin lub napraw, Producent uważa, że odstąpił od wszelkich roszczeń.
 • Szkody powstałe w wyniku samodzielnego montażu lub demontażu mebli lub ingerencji użytkownika (np. modernizacja we własnym zakresie). 
 • Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie zapoznania się klienta z niniejszymi warunkami gwarancji, użytkowania i konserwacji gdyż dokument ten jest ogólnodostępny i zamieszczony na stronie internetowej Sprzedawcy wraz z możliwością jego pobrania na nośniki zewnętrzne.